מקומה של מלכות בית דוד הוא בירושלים כדי שתושפע מקדושתה, ומאידך גם קדושתה של ירושלים נשלמת בהקמת המלכות בתוכה

הרב דוד שטרן

"מקדש מלך עיר מלוכה" – מדברי מחבר הפיוט, רבי שלמה אלקבץ, למדנו ששתי בחינות יש לה לירושלים: (א) מקום המקדש (ב) מקום המלכות – השלטון, ובלשוננו: "עיר בירה".

העובדה שירושלים ממוקמת בראש ההר, דבר שגורם לקשיי תחבורה, אספקת מים וכדו' – אינה מקנה לה מעמד טבעי של עיר בירה. אך למרות זאת, מקום המלכתה ומושבה של מלכות בית דוד היא בירושלים, וכפי שהדגיש זאת הרמב"ם (הלכות מלכים פ"א ה"י): "אין ממנין אותן בירושלים לעולם אלא מלך ירושלים מזרע דוד". מסתבר, שחיבור זה אינו רק 'טכני' – תועלתי, שהמרכז הרוחני והשלטוני יהיו סמוכים זה לזה, אלא מהותי – מקומה של מלכות בית דוד הוא בירושלים כדי שתושפע מקדושתה, ומאידך גם קדושתה של ירושלים נשלמת בהקמת המלכות בתוכה.[1]

עפ"י עיקרון זה, מסביר הרב צבי שכטר (בעקבי הצאן סי' לג), את המובא בדברי חז"ל (זבחים נד ע"ב) שדוד ושמואל ישבו ב'ניות ברמה' וביררו היכן מקום בית המקדש. ותמוה, וכי לא ידעו דבר זה. (כפי שגם העיר בשו"ת חתם סופר או"ח סי' כט)? אכן ירושלים היתה ידועה עוד בזמן חלוקת הארץ כמי שעתידה להיות מקום מרכזי ומקום המקדש והשלטון (עי' ב"ב קכב ע"א וברשב"ם ד"ה בכספים), אך ברבות השנים זכרו רק שהיא מקום מרכזי מבחינה שלטונית, ולא זכרו שהיא עתידה גם להיות מקום המקדש (אולי משום שהמשכן שכן במשך שנים רבות במקומות אחרים).

כידוע, מרבית עמי העולם לא מכירים בירושלים כבירתה של מדינת ישראל. הרב שכטר (שם, הע' 1) סבר[2] שיש מקום לדרוש זאת לשבח, כיוון שהנהגה דמוקרטית אינה 'מלכות בית דוד' – "מן הנכון שלא לקבוע את ירושלים כעיר הבירה".[3] 

נציין, שבבית מדרשנו אנו עוסקים רבות בחידושו של הרב קוק (משפט כהן קמד) ותלמידיו בעקבותיו, שקבעו שגם כשאין מלך בישראל – סמכויות המלכות חוזרת לעם. נראה שלשיטה זו, גם אם שלטון דמוקרטי בארץ ישראל אינו 'מלכות בית דוד', אך בהחלט יש בו מסמכויות המלכות ואף יותר מכך. אם כן, ראוי לירושלים ששלטון זה יהיה שרוי בתוכה, ותהיה מוגדרת כבירתה של מדינת ישראל.

 

 

 

[1] עוד על הקשר שבין ירושלים למלכות בית דוד עי' מאמרו של הרב אחיה ליפשיץ באתר 'מרכז תורה ומדינה':  https://www.toramedina.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%9D/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%93/

[2] ביחס לארה"ב, אולם כיום ממשלתם כבר מכירה בירושלים כבירת מדינת ישראל.

[3] עוד הוסיף שם, שיש הסבורים שמכיוון שאין זו מלכות בית דוד, אין זו פגיעה בירושלים כשקובעים אותה כעיר בירה לשלטון כזה. אמנם עיין בספרו שם סי' לב אות יח, שמדינת ישראל היא 'מלכות ישראל'.