מכון מחקר תורני

במכון פועלים תלמידי חכמים, רבנים וחוקרים העוסקים בליבון הסוגיות העומדות בבסיס של ניהול חיי מדינה על פי התורה. הלימוד במכון המחקר נעשה מתוך מבט הלכתי רחב; השיטות השונות נחקרות ומוסברות במטרה לשמש כלי לפסיקה הלכתית.

 

פעילות המכון:

במכון פועלים תלמידי חכמים, רבנים וחוקרים העוסקים בליבון הסוגיות העומדות בבסיס של ניהול חיי מדינה על פי התורה. הלימוד העיוני הוא על בסיס ‘הלכות מלכים לרמב”ם’. הלימוד במכון המחקר נעשה מתוך מבט הלכתי רחב; השיטות השונות נחקרות ומוסברות במטרה לשמש כלי לפסיקה הלכתית; תהליך גיבוש העמדות ההלכתיות וההמלצות המעשיות נעשה בשיתוף אנשי מקצוע מתחום מדעי המדינה, וכל זאת במטרה ליצור דיון פורה ועשיר שמתכתב עם המציאות של מדינת ישראל כפי שהיא כיום ולהביא לתהליכים משמעותיים שישפיעו על המציאות הזו.
התכניות השונות של המרכז נבנות על פי העקרונות המתבררים במכון המחקר התורני, המשמש בסיס לפעולתו של מרכז תורה ומדינה.

מיזם כתיבת חיבור על הלכות מלכים:

במסגרת עבודתנו במרכז תורה ומדינה, משימה מרכזית הינה איסוף וסידור שיטות הראשונים והאחרונים מסביב לרמב"ם הלכות מלכים.

דרך העבודה היא, כפי שהתווה מרן הראי"ה קוק זצ"ל בעבודתו על הלכות שמיטה בספרו "שבת הארץ", הבאת כל הדעות וכל ההלכות הנוגעות לעניין, על סדר הלכות הרמב"ם, תוך ריכוז תמציתי באופן מדויק ומסודר.

הלכות מלכים, ובלשון הרמב"ם "הלכות מלכים ומלחמות", כשמן כך הן, עוסקות בדיני המלך והמלכות, דיני מלחמה, וגם בהלכות בני נח והמצוות הנוגעות אליהם. למרות שלכאורה הלכות מלכים ברובן, היו במשך דורות רבים "הלכתא למשיחא", קיימת ספרות ענפה מאוד גם בעניינים אלו, בספרי המפרשים של הרמב"ם, ובספרי מפרשי התלמודים ומקורות חז"ל מהם שאב הרמב"ם את דבריו, בספרי הלכה ודרוש.

שומה עלינו לשוב למעיין המקורי של התנ"ך, וכפי שהתבאר במפרשיו, שם אנו רואים כיצד התנהלה למעשה המלכות בישראל. כדרכה של תורה, שדבריה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, גם מקומם של הלכות מלכים לא נפקד במהלך הדורות כעזר לבירור מציאויות שונות בין בחיי היום יום ובין במסגרת החיים תחת מלכויות הגויים.

כמובן שספרות זאת התעשרה בעת החדשה, ובעיקר מאז קום המדינה, ולמעשה עוד קודם לכן במסגרת הדיון ב"מדינה שבדרך", ודוגמא לדבר בסדרת הספרים של הרב הרצוג, תחוקה לישראל על פי התורה, כרכי התורה והמדינה, הלכות מדינה ועוד. יש צורך לרכז בצורה תמציתית את כל החומר שנכתב בנושאים אלו.

כאשר אנו מעוניינים בסופו של דבר, שמדינת ישראל תלך בדרכה של תורה, עלינו לבסס תחילה את היסודות העולים מהלכות מלכים ומלחמות, כך שהשורשים יהיו ברורים, ומתוכם נוכל להתקדם בצורה בטוחה יותר לענפים ולפירות.

ראשית, אנו ניגשים לדברי תורה אלו, כלשאר דברי תורה, כלימוד "תורה לשמה", עיסוק בעצם היסודות וההלכות שהם עצם מעצמיה של תורה שבעל פה, עוד לפני שנשאלת השאלה: מה ההשלכות המעשיות של הדבר?

מטרתינו הינה ליצור ספר, שיהווה כלי הכרחי בידי הפוסקים והלומדים, בגישתם לברר את הלכות מדעי המדינה הלכה למעשה על פי התורה. דווקא בגלל המרחק שבין המדינה המלוכנית בה עסק הרמב"ם, לבין המדינה הדמוקרטית, הכרח הוא שיסודות השלטון על פי התורה, הגדרת המלך, הסמכויות שבידיו ועוד, יהיו נהירים וברורים לחלוטין, שכן כל סטייה כלה ביסודות, תגרום לסטייה גדולה בהרבה בהמשכו של הבניין.

 

מאמרים נבחרים