גישות שונות נקטו קדמונים כדי להתמודד עם הסוגייה. אחת מהן שמטה לחלוטין את הקרקע מתחת השאלה, בטוענה שמקדמת-דנא ועד היום, ממש בכל דור ודור, כן קיימת שררה ליהודה.

הרב פרופ' נריה גוטל

באחרית ימיו מנבא יעקב אבינו לבניו "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". כאשר הוא מגיע ליהודה הוא מבשר: "לא יסור שבט מיהודה". קביעה זו עמדה במהלך הדורות במרכזם של פולמוסים תיאולוגיים-היסטוריים נוקבים ביותר. אחר שלא מעט פירשוה כנבואה על כך ששררה על עם ישראל תהיה מוקנית תמיד לשבט יהודה, נטען שהעובדות ההיסטוריות טופחות על פנינו מיניה וביה – הן זה כבר מאות ואלפי שנים שאין שררה ליהודה!

גישות שונות נקטו קדמונים כדי להתמודד עם הסוגייה. אחת מהן שמטה לחלוטין את הקרקע מתחת השאלה, בטוענה שמקדמת-דנא ועד היום, ממש בכל דור ודור, כן קיימת שררה ליהודה.

כך - לדוגמה - זיהו חז"ל את ראש הגולה, כמימוש הנבואה: "לא יסור שבט מיהודה - זה ראש גולה שבבבל". נכון הוא ש"ראש גולה" אינו מלך, ואולם די בסמכות היותו "רודה את העם בשבט" כדי להוות מימוש של הנבואה.

ומה אחרי כן? כלומר, גם אם תאומץ גישה זו וייאמר על ראשי גולה שהם מממשים את נבואת "לא יסור", ואולם כיצד יבוא מימוש זה לידי ביטוי עם סיומה של תקופה זו?

קבע אפוא אברבנאל בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, שתופעה זו קיימת ונוכחת עד היום, אם ביודעין ואם שלא ביודעין. ראש לכל הוא מבהיר שבמקביל לשלטון החשמונאים - שהיו משבט לוי - "תמיד היה בירושלים נגיד מיהודה... לקיים מה שנא' לא יסור שבט מיהודה, וכמו שכתב יוסף בן גוריון". לא זו אף זו: "וכן היה הדבר גם היום בגלות הארוך הזה עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד, אין ספק שהנשיאים והנגידים אשר היו המלכים והקהילות ממנים על בני ישראל היו כולם מזרע בית דוד, לקיים לא יסור שבט מיהודה... כי היה רוב גלותנו אשר במלכויות ההם משבט יהודה. הנה אם כן נתקיימה ההבטחה ההיא בזמן ההצלחה ובזמן הגלויות עד היום הזה".

קשה להניח שאברבנאל יכול היה לעקוב אחר היסטוריית "הנשיאים והנגידים" לאורך כל השנים ועד ימיו, ולשלשלם כולם בוודאות אחר שבט יהודה. גם אם נכון הוא שפה ושם אנחנו שומעים על מסורות כאלה, מבוססות יותר ולרוב פחות, בוודאי שקשה לדבר על אימות מוחלט. ברי אם כן שאברבנאל הביע טענה עקרונית: כך אמר הכתוב וכך בוודאי קרה וקורה.

ואם כך הדבר, הרי שעל כרחך גם מי שנושא כיום בתפקיד המשמעותי של "ניהול" עם ישראל, בין אם הוא מודע לכך ובין אם לאו, חזקה עליו שהוא צאצא לשבט יהודה.