אחד התפקידים החשובים של המלך הינו יציאה למלחמה ומלחמתו נקראת מלחמת ה'. בעם ישראל אין המלך עושה מלחמה אלא כדי שתתפרסם אלהותו יתברך, דהיינו מלחמת ה'.

הרב אבישי בן דוד

למלך ישנם תפקידים רבים. אחד החשובים שבהם הינו יציאה למלחמה ומלחמתו נקראת מלחמת ה'. כך כותבת התורה (שמות יז, טז) "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר", (במדבר כא, יד) "על כן יאמר בספר מלחמת ה'". כך אומר שאול לדוד (שמואל א' יח, יז) "אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות ה'". כך אומרת בת שבע לדוד (שמואל א' כה, כח) "כי מלחמות ה' אדני נלחם". מבאר שם המלבי"ם, שלכן לא ראוי שתתערב בין מלחמותיו מלחמה פרטית שאינה מלחמת מצוה או חובה. גם הרמב"ם קורא למלחמתו של המלך מלחמת ה' בכמה מקומות בהלכות מלכים (פ"א ה"ח, פ"ד ה"י, פ"ז הט"ו, פי"א ה"ד).

אברהם יגל (ר' אברהם הכהן, מחכמי תוניס, נפטר בשנת ת"ר, הלכות מלכים פ"ד ה"י), מסביר מה היתה הבעיה בבקשת המלך בימי שמואל (סנהדרין כ ע"ב). עמי הארץ שאלו שלא כהוגן, כיון שאמרו שיעשה מלחמה "ככל הגוים". המטרה שלהם היתה להרבות ממון ע"י ביזת המלכים. זו אינה המטרה הנכונה, כי בעם ישראל אין המלך עושה מלחמה אלא כדי שתתפרסם אלהותו יתברך, דהיינו מלחמת ה'.

מעין זאת כותב בשפת אמת (דברים פרשת שופטים תרנ"ב) שמלחמת ישראל היא מלחמה לברור מלכות ה' בעולם, לעקור עבודה זרה ולהכרית את הרשעה שמרחיקה את השלום.

מבאר עוד הרב הרצוג (שו"ת היכל יצחק או"ח סי' לז) את המשמעות של מלחמות ה'. מטרת המלחמה היא להפיץ את האמונה ביחוד ה' ע"י הרחבת גבולו של עם ישראל. "מלחמה להרחיב את גבול ישראל היא מלחמה ליחד את השם, שכל מה שכח ישראל דורשי יחודך... יגבר בעולם, יתקרב היום שעליו נאמר ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד".