אחד התפקידים העיקריים של המלך הוא יציאה למלחמה כשאר יש צורך בכך. המפרשים מציינים כי תפקידו הראשון של המלך הינו יציאה למחמה בעמלק.

הרב אבישי בן דוד

למלך ישנם תפקידים רבים. אחד החשובים שבהם הינו יציאה למלחמה כאשר יש צורך בכך. על הפסוק (שמות יז, טז) "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר" כתבו המפרשים שהכוונה היא כי תפקידו הראשון של מלך ישראל כשישב על כסאו – כסא ה' – למלך, הינו יציאה למלחמה בעמלק.

הגמרא (סנהדרין כ ע"ב) קובעת ששלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ודווקא על פי הסדר הזה: להעמיד להם מלך, להכרית זרעו של עמלק, ולבנות את בית הבחירה. תפקידו הראשון של המלך הוא להילחם. הירושלמי (סנהדרין פ"ב ה"ה) מציין את המקור בתורה לכך שתפקיד המלך להוציא את העם למלחמה מהפסוק (במדבר כז, כא) "על פיו יצאו ועל פיו יבואו".

מעלות המלכות מופיעות במסכת כלה (רבתי, פרק ה הלכה ו), וחלק גדול מהן מתייחס להיבט של המלחמה:

"המלכות נקנית בשלשים מעלות... בסוסים, ברכב, בחרב... בנשק, בחילות...". הגמרא (שבת יא ע"א) מציינת את המושג "חללה של רשות". רש"י מסביר שהכוונה לתפקידי המלך, כולל מלחמות. הרמב"ם (הלכות מלכים פ"ד ה"י) קובע שתפקידו של המלך לצאת למלחמה: "כל הארץ שכובש... ותהיה מגמתו ומחשבתו... ולהלחם מלחמות ה', שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו". זה יהיה גם תפקידו של מלך המשיח כפי שכותב הרמב"ם (שם פי"א ה"ד): "ואם יעמוד מלך מבית דוד... וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו... הרי זה משיח בודאי".

מי לנו גדול מדוד המלך ועליו נאמר (דבה"י א' כב): "דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית". השם משמואל (תצוה - זכור תרע"ח) מסביר את שייכותו הרוחנית של המלך דווקא למלחמה. המלך הוא מרכבה למלכות שמים, ולכן ענינו ללחום מלחמת הרשות על מנת להרחיב את גבול הקדושה.