רבים גדולים וגם טובים מן הפוסקים האחרונים נתלו בקרנות מזבחו של מרן הרב זצ"ל, עד שנימנו וגמרו לראות בהם נדבך יסודי בבנייה התורני- הלכתי של מדינת ישראל.

הרב פרופ' נריה גוטל