תיאורה של מלכות ישראל כ"עם לבדד ישכון" אינו פוטר אותה מהיזקקות לבריתות עם מדינות שונות, סמוכות ורחוקות. אדרבה, כ"כבשה בין שבעים זאבים" אין לה הרבה ברירות.

הרב פרופ' נריה גוטל